Inledning

Denna policy tillämpas i situationer där Spirit of Hven Backafallsbyn behandlar personuppgifter. Spirit of Hven Backafallsbyn vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda den personliga integriteten och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna personuppgifts-policy syftar till att förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar sådan information.

Policy

Vi bryr oss om din personliga integritet, Spirit of Hven Backafallsbyn behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla personuppgifter som Backafallsbyn erhåller från eller på vägnar av dess gäster, medarbetare, leverantörer och andra med vilka Backafallsbyn har affärsrelationer.

Personuppgifter

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer, kontonummer och betalkortsnummer.

De personuppgifter vi samlar in

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Spirit of Hven Backafallsbyn samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du 

  • Gör en bokning eller offertförfrågan hos oss
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss och 
  • Besöker oss, eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. 

På vår webbplats använder vi kakor och samlar in och ibland sparar information i samband med att du besöker webbplatsen. Detta rör sig om:

  • Information om din aktivitet på webbplatsen. För detta använder vi Google Analytics som sparar data för att vi sedan ska kunna analysera hur våra besökare använder webbplatsen.
  • När du använder ett kontaktformulär sparas informationen du angett för att vi ska kunna hantera din förfrågan.
  • Vissa val som du gör på webbplatsen, exempelvis val av språk, sparas cookies för att dessa funktioner ska fungera.

Spirit of Hven Backafallsbyn har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock Spirit of Hven Backafallsbyn detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information, till exempel inför ett besök hos oss, om att du exempelvis önskar viss specialkost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss. 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

I samband med att du via personligt besök, vår hemsida, per telefon eller mail bokar hos oss, beställer nyhetsbrev eller liknande, registreras du som gäst hos Spirit of Hven Backafallsbyn. Om du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering hos oss.

Dina rättigheter

Alla gäster och besökare har rätt att på egen begäran gratis en gång per år få uppgift om behandlingen av de personuppgifter som de lämnat till Spirit of Hven Backafallsbyn.  På begäran ska Spirit of Hven Backafallsbyn ta bort alla identifierbara uppgifter eller personuppgifter från sina system. Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Spirit of Hven Backafallsbyn att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om Spirit of Hven Backafallsbyn får kännedom om att personuppgifter som tidigare erhållits inte längre är korrekta, ska Backafallsbyn på begäran, snarast rätta eller ta bort sådana personuppgifter. Vänligen notera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan. Spirit of Hven Backafallsbyn kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgift är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas. 

Säkerhet

Spirit of Hven Backafallsbyn har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker för obehörigt spridande av personuppgifter. Spirit of Hven Backafallsbyn vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter. Backafallsbyns anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Spirit of Hven Backafallsbyn kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande.  

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

Spirit of Hven Backafallsbyns medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.